6 stappen naar Good Govenance

Alles Kids heeft een duidelijke visie en laat daarmee zien dat kinderen met zorg begeleid worden in hun ontwikkeling. Dat we daarnaast ouders serieus nemen, werken aan kwaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Namelijk de zorg voor jonge kinderen. Dat is een kwetsbare groep in onze samenleving. Wij zijn van menig dat we daarom zoveel mogelijk waarborgen moeten inbouwen. Kernwaarden als integriteit, transparantie en betrokkenheid vinden we belangrijk en dit wordt ook verwacht van medewerkers. Alles Kids past de speciaal voor de kinderopvang geschreven Governance code toe. 

De zes stappen in het proces van en naar een Good Governance.

1. Het formuleren van een visie

Voor kinderen die een groot deel van de dag doorbrengen in de kinderopvang is het belangrijk dat de opvang bijdraagt aan hun taal, motoriek en sociale gedrag. Daarnaast moeten kinderen veilig zijn en goed verzorgd worden. Wij hebben een visie ontwikkeld over de kinderopvang die wij bieden. Die vindt u in ons pedagogisch beleidsplan. Het pedagogisch beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en op bruikbaarheid getoetst.

2. Organiseren van tegenspraak

We willen scherp blijven op de kwaliteit van ons werk. We geven belanghebbenden in onze organisatie de gelegenheid om commentaar te leveren en om advies te geven. Wij stellen ouders in staat om een oudercommissies te vormen en faciliteren deze. We meten jaarlijks de klanttevredenheid van ouders en medewerkers.

3. Bevorderen van de kwaliteit

Een veilige en gezonde omgeving en een goede verzorging zijn van levensbelang voor kinderen. We stimuleren kinderen in hun sociale, motorische en cognitieve ontwikkeling. Daar hebben ze hun hele leven plezier van en kinderopvang draagt daaraan bij. Pedagogisch medewerkers zijn door hun deskundigheid cruciaal voor de kwaliteit. Derhalve is er op bij Alles Kids veel aandacht voor deskundigheidsbevordering. Daarnaast proberen wij aan alle eisen te voldoen die de inspectie stelt.

4. Integriteit

We willen zelf een zo goed mogelijk voorbeeld zijn. Eerlijkheid is een belangrijke waarde. we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Onze beroepscode is vastgesteld in ons beleid.

5. Verantwoording afleggen

We bieden vertrouwen door ouders en medewerkers te informeren over wat in onze organisatie gebeurt. Dat doen we door een informatieve website, nieuwsbrieven en ouderavonden. We beschikken over een klachtenreglement en zijn aangesloten bij een externe klachtencommissie. Voor medewerkers is er een vertrouwenspersoon aanwezig. Tevens leggen we verantwoording af in ons jaarverslag.

6. Risicobeheersing

Goede kinderopvang stelt eisen aan de continuïteit van onze bedrijfvoering. Risico’s hebben en houden wij in beeld.

Afwijken van de Governance Code Kinderopvang

Afwijken van de code mag volgens het principe “pas toe of leg uit”. Als wij op bepaalde punten afwijken van de code dan leggen wij dit uit.